Cookie beleid sv Nok

De website van sv Nok is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

1. Inleiding SV NOK wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen volleyballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de volleybal sport vinden we belangrijk. SV NOK wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak . SV NOK moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen volleyballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.
2. Algemeen De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren. Doelstelling SV NOK wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten volleyballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan volleyballen. Selectie/prestatie teams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het volleyballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat SV NOK een vereniging is om trots op te zijn. Over wie gaat het? Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij SV NOK wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij SV NOK worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Waarover gaat het? Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.
3. Algemene gedragsregels SV NOK vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en waarden tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die van toepassing zijn op onze sporten. Wat zijn onze uitgangspunten? Afdeling volleybal: Volleybal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen volleybal en zonder tegenstander geen volleybal.
• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
Op en rond het sportcomplex MFC It Klif is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten: • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug. • Zitten doen we op de daarvoor bestemde doelen, dus niet op tafels. • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst. • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein. • De toegangen naar MFC it Klif in het belang van de veiligheid vrijhouden. • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
4. Gedragsregels voor de speler De spelers zijn als de leden van SV NOK de kern van de vereniging. De speler: • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. • Is bij de training minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig. • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig. • Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van SV NOK maar niet tijdens de trainingen. • Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek. • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter ook al is de speler het daar niet mee eens. • Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de netten, ballen en kleedkamers. • Dient na training en wedstrijd te douchen. • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer. • Meldt aan de trainer of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan. • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider. • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

5. Gedragsregels voor de begeleider/coach Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider/coach van toepassing. De begeleider: • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team. • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters en tegenstanders. • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. • Ontvangt de (coach van de) tegenpartij en de scheidsrechter. • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden. • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis. • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterflesjes). • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het digitale wedstrijdformulier. Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze: • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team. • Het opruimen van de netten, het opruimen van de reclame doeken en ballen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld. • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt. • Neemt deel aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. • Het wasschema en teamkleding bewaakt. • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers. • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
6. Gedragsregels voor de trainer Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing. De trainer: • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders. • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden. • Brengt spelers passie bij voor het spel. • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, net, etc.). • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen. Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze: • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team. • Het opruimen van de netten, het opruimen van de reclame doeken en ballen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.. . • neemt deel aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. • Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.. • Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers. • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing. De ouder/verzorger: • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. • Blijft tijdens de wedstrijd op de tribune en/of buiten de lijnen van het veld • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij: • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven. • Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team. • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. • Op tijd de contributie voldoen. Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!
8. Gedragsregels voor de vrijwilliger Voor elke vrijwilliger geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club. De vrijwilliger: • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten. • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging. • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief. • Maakt geen opzettelijke verbale of nonverbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk. • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van SV NOK.
9. Alcohol, tabak en drugs Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden: • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen. • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en kantine. • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
10. Sancties Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de NEVOBO. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de NEVOBO een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!